Co neopomenout

phpOCOLq7

Zde naleznete informace, na které bychom neměli nikdy při tréninkové jednotce zapomínat.

Základy první pomoci

Jako trenéři nebo učitelé se během tréninkových jednotek můžeme setkávat s nejrůznějšími druhy zranění. Od těch méně závažných až po ty více vážná.

Ze zákona jsme povinni poskytnout pomoc při přímém ohrožení života nemocného, nebo při vážné nemoci nebo úrazu. Nejprve se vždy snažíme zjistit v jakém stavu se postižený nachází a podle toho provedeme základní kroky první pomoci, popřípadě voláme zdravotní záchranou službu 155.

Jak zjistíte stav vědomí pacienta? Přistupte k člověku na vzdálenost cca 2 metrů a zřetelně nahlas ho oslovte. Pokud na oslovení nereaguje, přistupte k člověku blíže, uchopte ho za rameno a zkuste s ním zatřást. Pokud člověk nereaguje ani na zatřesení zkuste tzv. bolestivý podnět, štípněte jej do ušního lalůčku.

Poraněný je v bezvědomí a dýchá. Postiženého položte na záda, zakloňte mu hlavu a prsty položenými pod špičkou jeho brady ji vytahujte směrem vzhůru. Hlavu ničím nepodkládejte! Popřípadě ho uveďte do stabilizované polohy, pravidelně kontrolujte dech až do příjezdu ZS. V případě, že poraněný přestane dýchat, neprodleně zahájím srdeční masáž.

Jak zajistíte průchodnost dýchacích cest? Postiženého položte na záda, zakloňte mu hlavu a prsty položenými pod špičkou jeho brady ji vytahujte směrem vzhůru. Hlavu ničím nepodkládejte!

Po zahájení resuscitace je nejdůležitější pokračovat v resuscitaci po celou dobu, dokud nepřijede ZS, anebo nedojde k obnově dýchání. Jedině tak můžeme zachránit život. V případě přerušení resuscitace klesá šance na záchranu.

Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy postižený upadne a ztrácí vědomí? Pohyby nohama anebo změna polohy mohou kolapsu zabránit. Vleže s nohama nad úrovní hrudníku dojde obvykle k rychlému a úplnému uzdravení. Pokud nevíme, z jakého důvodu ke kolapsu došlo, tekutiny nepodáváme. Popřípadě podáváme po velmi malých dávkách.

U hokejbalu však nedochází pouze k vážným zraněním většinou se jedná spíše o drobnější poranění. Naraženiny, odřeniny apod. Velmi časté jsou však také zranění dolních končetin např. vyvrtnutý kotník, zranění v oblasti kolene.

 

Strečink

Je nedílnou součástí každé tréninkové jednotky. Neměli bychom opomenout jak protažení před tréninkovou jednotkou, ale neměli bychom zapomenout ani na strečink v závěru tréninkové jednotky.

K úvodní časti tréninkové jednotky patří dynamicky strečink, který zařazujeme po krátkém zahřátí, které může být provedeno např. formou hry nebo lehkého výklusu. Dynamický strečink je prováděn v pohybu a měl by postupovat z jednoho směru. Při úvodní části tréninkové jednotky se dobře zaměříme na partie, které budou během tréninkové jednotky namáhány.

K závěru tréninkové jednotky naopak patří statický strečink, kdybychom měli postupovat opět v jednom směru, zaměřit se, pokud se jedná o sporty s jednostrannou zátěží na kompenzační cviky. V každé protahované pozici bychom měli setrvat alespoň 10-15s.

Pedagogika sportu

Základy Pedagogiky jako systematické vědě o výchově mládeže i dospělých položil svými pedagogickými spisy Jan Amos Komenský.

Mezi základní pedagogické principy patří: principy cílevědomosti, soustavnosti a systematičnosti, aktivnosti, názornosti, uvědomělosti, trvalosti, přiměřenosti, emocionálnosti, jednotnosti. Jedince ve výchovně-vzdělávacím procesu výrazně ovlivňují podmínky výchovy, ty jsou vnitřní a vnější. Je nutné respektovat individuální tempo, výrazný vliv má také temperament, který ovlivňuje citové ladění, prožívání a reagování svěřence. Důležitou roli hraje také vnitřní motivace. Prostředí naopak spadá mezi vnější podmínky, mezi které se řadí vybavení, vyvětrání, osvětlení, teplota a další. Na všechno musíme brát při výchově a vzdělávání ohled.

Předškolní věk je považován za věk hry, neboť hra tvoří základní činnost dítěte v tomto období. Prostřednictvím hry dítě poznává svět. Ve světě hry, tj. ve světě symbolů, fantazie, snů a přání uspokojuje své potřeby a vyjadřuje sebe samo, rozvíjí svůj intelekt, tvořivost, vyjadřuje emoce, socializuje se. Současné pojetí předškolního vzdělávání klade na hru dítěte velký důraz. 

Specifika fyziologické zátěže dětí

Hokejbal je sportem, kde je kladen důraz na motoriku dětí i rychlého rozhodování v herních situacích, postřeh a vysokou úroveň celkové zdatnosti (rychlost + síla + vytrvalost). Z hlediska fyziologie můžeme náročnost rozlišovat na základě herních postů (obránce, brankář, útočník). Běh je jedním z dominantních cyklických pohybových činností v hokejbale. Mezi acyklické pohybové činnosti, které se v tomto sportu vyskytují, můžeme zařadit například střelbu nebo přihrávku. V hokejbale je dominantním pohybem běh, který se skládá z fází: oporové a letové. Je důležité dbát na správnou techniku běhu, rozcvičení a vhodně zvolenou obuv vzhledem k hernímu povrchu.